guideubon

 

เทียนพรรษาพระราชทาน งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี

เทียนพรรษาพระราชทาน-ประวัติ-01.jpg

เมื่อปี พ.ศ.2522 คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาร่วมกันว่า งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นงานใหญ่ ระดับชาติและได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังนานาชาติอีกด้วย สมควรที่จะมีสิ่งที่เป็นมงคล หรือเป็นหลักชัย และสัญลักษณ์ของงานที่มีความยิ่งใหญ่และสำคัญ

เทียนพรรษาพระราชทาน-ประวัติ-05.jpg

จึงได้พร้อมใจกัน กราบบังคมทูลขอพระราชทานเทียนพรรษา จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นกรณีพิศษ เพื่ออัญเชิญ เป็นเทียนชัยมึงมงคลนำขบวนเเเทียนพรรษา และนำไปบูชาพระรัตนตรัยในพระอารามหลวง แห่งใดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชรานีต่อไป

ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อม ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆ พระราชทานเทียนพรรษาแก่ จังหวัดอุบลราชธานี ตามความประสงค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชรานี ในขณะนั้น (นายประมูล จันทรจำนงค์) พร้อมคณะซึ่งเป็นผู้แทน คณะกรรมการจัดงานฯ เข้าเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษาจากองค์ท่าน ณ พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน ก่อนวันเริ่มงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประมาณ 7 วัน แล้วคณะ ได้อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานมาทางเครื่องบิน และ มีพิธีรับอย่างสมพระเกียรติ พร้อมอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลในงาน และอัญเชิญนำขบวนแห่ เทียนพรรษาต่อไป

นับจากปี พ.ศ.2522 เป็นต้นมา จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กราบบังคมทูลขอ พระราชทานเทียนพรรษาตลอดมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นที่ปลาบปลื้มแก่พสกนิกรชาวอุบลราชธานีอย่างยิ่ง

เทียนพรรษาพระราชทาน-ประวัติ-02.jpg

เทียนพรรษาพระราชทาน-ประวัติ-03.jpg

เทียนพรรษาพระราชทาน-ประวัติ-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511