guideubon

 

ความเป็นมา งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

ความเป็นมา-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

ความเป็นมาของงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มตั้งแต่ปี 2444 กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์ของรัชกาลที่ 5 ผู้มาปกครอง หัวเมืองอีสาน และประทับที่เมืองอุบลราชรานี ได้พบเห็นประขาชนจัดงานบุญ ประเพณีบุญบังไฟบริเวณมณฑลทุ่งศรีเมือง แล้วเกิดการทะเลาะวิวาทกันทำร้ายร่างกายกัน จนทำให้บาดเจ็บทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก จึงได้มีดำริให้มีการจัดงาน แห่ขบวนเทียนรอบเมืองครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2444

ความเป็นมา-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

และจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำต้นเทียนพร้อมการแห่เทียนพรรษาอย่างจริงจัง ประมาณ ปี พ.ศ.2470 ในขบนแห่มีการฟ้อนรำ ด้วยความสนุกสนาน มีการโห่ร้อง หลังจากแห่ไปรอบเมืองแล้ว จะนำต้นเทียนไปถวายวัด ที่เป็นวัดประจำคุ้ม เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆะบูชา และมีความเชื่อกันว่าการถวายเทียนก่อให้เกิด ความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ทำให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบสติปัญญา ซึ่งก่อให้เกิดแสงสว่างและปัญญา

การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นการสีบสานประเพณีของชาวอีสาน ตามแนวคิด ฮีต 12 ครอง  14 หรือประเพณีเดือน 8 หรือประเพณีวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ โดยชาวจังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติสึบต่อกันมา ตั้งแต่อดีต จนปัจจุบัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รักษาประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ของจังหวัด อุบลราชธานีให้คงอยู่สืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนคร อุบลราชธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ส่วนราชการ รัฐวิสาห์กิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม จึงได้ จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2567 ชื่อภายใต้ชื่องาน "เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรม งามล้ำเมือง 4 แสง" ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่  17-23 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี

ความเป็นมา-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

ความเป็นมา-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

ความเป็นมา-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

ความเป็นมา-งานแห่เทียนอุบล-06.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511