guideubon

 

อ.โขงเจียม ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

เทียนแกะสลัก-ขนาดเล็ก-โขงเจียม-01.jpg

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ในระหว่าง วันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น เป็นจุดหมายของ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในห้วงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา นั้น

บัดนี้ การตัดสินการประกวดตันเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก ผลปรากฏดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ อำเภอโขงเจียม
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 60,000 บาท
เทียนแกะสลัก-ขนาดเล็ก-โขงเจียม-03.jpg

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ อำเภอนาตาล
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 40,000 บาท
เทียนแกะสลัก-ขนาดเล็ก-นาตาล.jpg

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ อำเภอน้ำยืน
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 20,000 บาท
เทียนแกะสลัก-ขนาดเล็ก-น้ำยืน.jpg

 

รางวัลชมเชย
ได้แก่ อำเภอน้ำขุ่น
ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 10,000 บาท
เทียนแกะสลัก-ขนาดเล็ก-น้ำขุ่น.jpg

 

รางวัลชมเชย
ได้แก่ อำเภอสำโรง
ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสด 10,000 บาท
เทียนแกะสลัก-ขนาดเล็ก-สำโรง.jpg

 

เทียนแกะสลัก-ขนาดเล็ก-โขงเจียม-04.jpg

สำหรับต้นเทียนพรรษา อำเภอโขงเจียม เป็นต้นเทียนประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก มีนายสุวัฒน์ สุทธิประภา เป็นหัวหน้าช่างเทียน 

ด้านหน้า แกะสลักเป็นภาพกินรีถือดอกบัวมาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาในวันเข้าพรรษา 

ด้านหลัง แกะสลักเป็นภาพพุทธประวัติปางอัญชิญจุติ กล่าวถึงเมื่อพระเวสสันดรโพธิสัตว์เสด็จสวรรคตแล้ว ได้ไปเกิดเป็นเทพชื่อสันตดุสิตในสวรรค์ชั้นดุสิต เหล่าเทพยดาพิจารณาว่า พระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญเพียรบารมีเป็นเวลาหลายอสงไขยพร้อมที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จึงได้ประชุมกันเพื่ออัญเชิญ "สันตดุสิตเทพบุตร" ให้จุติจากสวรรค์มาเกิดในมนุษย์โลกเพื่อโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากราคะ โทสะ โมหะ ในการดำรงตน

เทียนแกะสลัก-ขนาดเล็ก-โขงเจียม-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511