guideubon

 

อ.สว่างวีระวงศ์ ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

เทียนโบราณ-ขนาดใหญ่-สว่างวีระวงศ์-01.jpg

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ในระหว่าง วันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น เป็นจุดหมายของ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในห้วงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา นั้น

บัดนี้ การตัดสินการประกวดตันเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดใหญ่ ผลปรากฏดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ อำเภอสว่างวีระวงศ์
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 40,000 บาท
เทียนโบราณ-ขนาดใหญ่-สว่างวีระวงศ์-02.jpg

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ วัดภูเขาแก้ว
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 30,000 บาท
เทียนโบราณ-ขนาดใหญ่-วัดภูเขาแก้ว.jpg

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ วัดหลวง
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 20,000 บาท
เทียนโบราณ-ขนาดใหญ่-วัดหลวง.jpg

 

รางวัลชมเชย
ได้แก่ อำเภอบุณฑริก
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 10,000 บาท
เทียนโบราณ-ขนาดใหญ่-บุณฑริก.jpg

 

รางวัลชมเชย
ได้แก่ อำเภอทุ่งศรีอุดม
ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 10,000 บาท
เทียนโบราณ-ขนาดใหญ่-ทุ่งศรีอุดม.jpg

 

เทียนโบราณ-ขนาดใหญ่-สว่างวีระวงศ์-05.jpg

สำหรับต้นเทียน อำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นต้นเทียนประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดใหญ่ 

ลำต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร สูง 1.80 เมตร ลักษณะลำเทียนเป็นทรง 4 เหลี่ยมย่อมุม 12 นำเทียนขันธ์ 5 มามัดรวมกัน ประดับตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ ส่วนฐานรองรับประดับด้วยหมอนลายชิด และงานประดิษฐ์ แบบไทยจากวัสดุธรรมชาติ มีบุษบกครอบที่สอดแทรกงานไม้ไผ่สาน และศิลปะการแทงหยวก

เทียนโบราณ-ขนาดใหญ่-สว่างวีระวงศ์-03.jpg

ส่วนหน้า พญามุจลินท์ เป็นพญานาคซึ่งปรากฎในพุทธประวัติ เมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังทรงตรัสรู้ธรรม ในสัปตาห์ที่ 6 หลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิยังร่มไม้จิก อันมีนามว่า "มุจลินท์" อันตั้งอยู่ในทิศบูรพาหรือทิศอาคเนย์ แห่งไม้มหาโพธิ์ เสวยวิมุติสุขอยู่ ณ ที่นั้นอีก 7 วัน ในกาลนั้นฝนตกพรำตลอด 9 วัน พญานาคมีนามว่า "มุจลินท์นาคราช" มีอานุภาพมาก พำนักอยู่ที่สระโบกขรณี ใกล้ต้นมุจลินท์พฤกษ์นั้น มีความเสื่อมใสในพระศิริวิลาศ พร้อมด้วยพระรัศมีโอภาสอันงามล่วงล้ำเทพยดาทั้งหลาย จึงเข้าไปใกล้แล้วขดเข้าซึ่งขนดกาย แวดวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ 7 รอบ และแผ่พังพานอันใหญ่ ป้องปกเบื้องบนพระเศียร มิให้ลมและฝนถูกต้องพระกายพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งล่วง 7 วัน ฝนหายขาดแล้ว พญานาคก็คลายขนดจำแลงกายเป็นมานพ เข้าไปถวายอัญชลีเฉพาะพระพักตร์

ในวารดิถี 28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 71 พรรษา แห่งองค์เหนือหัวเจ้าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดับตกแต่งดีดาว่าดีแล้ว ด้วยเครื่องสักการ์อันพรั่งพร้อม สมพระยศงดงามยิ่ง แห่งองค์กษัตริย์ของปวงชนชาวไทย

ส่วนหลัง บายศรีเมือง 7 ชั้น ฮุ่งเฮืองเมืองธรรม ลือล้ำเมืองเทียน 122 ปีอุบลราชธานี เมืองราชธานีมีที่เดียวในสยาม

เทียนโบราณ-ขนาดใหญ่-สว่างวีระวงศ์-04.jpg

ด้านข้างต้นเทียนเป็นตัวสัตว์หิมพานตในอิริยาบถต่างๆ ประดับประดาด้วยงานดอกไม้และงานฝีมืออย่างวิจิตร

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511