guideubon

 

เชิญแขกต่างประเทศและแขกพิเศษ ชมงานแห่เทียนอุบลฯ 2566

VIP-ต่างประเทศ-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 คณะกรรมการฝ่ายรับแขกต่างประเทศและแขกพิเศษ ครั้งที่ 1/2566 ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้ดำเนินการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

สำหรับปี พ.ศ. 2566 วันเข้าพรรษาตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 จึงได้เชิญคณะกรรมการฝ่ายรับแขกต่างประเทศและแขกพิเศษ เพื่อร่วมพิจารณาในการกำหนดรูปแบบในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

ประธานแจ้งเรื่องเพื่อทราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีประกาศ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566 จำนวน 27 คณะ โดยคณะกรรมการฝ่ายรับแขกต่างประเทศและแขกพิเศษ การเชิญแขกรับเชิญชาวต่างประเทศ ย้อนหลัง 2 ปี  ในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

VIP-ต่างประเทศ-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้คณะกรรมการฝ่ายรับแขกต่างประเทศและแขกพิเศษ ให้การรับรองประธานในพิธีเปิดงานฯ และแขกพิเศษ ซึ่งจะเดินทางมาเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ได้แก่

1. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. ผู้ว่าราชการจังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ

นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณากลุ่มเป้าหมายแขกรับเชิญชาวต่างประเทศ (จำนวน 17 คณะ โดยจำแนกเป็น คณะจากต่างประเทศ จำนวน 10 คณะๆ ละ 5 คน และคณะจากภายในประเทศ จำนวน 7 คณะๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 71 คน)  จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม    สถานกงสุลใหญ่   และสถานเอกอัครราชทูต  เพื่อมาร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2566

VIP-ต่างประเทศ-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511