guideubon

 

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี 2566

ผลประกวดต้นเทียน-งานแห่เทียนอุบล66-01.jpg

ด้วย จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักมากยิ่งขึ้น เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้มีรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในห้วงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา นั้น

บัดนี้ การตัดสินการประกวดตันเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย ผลปรากฏดังนี้

ผลการประกวดต้นเทียนพรรษา งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2566

รางวัลชนะเลิศ-ต้นเทียนพรรษา-01.jpg

ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดทุ่งศรีเมือง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอเดชอุดม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดผาสุการาม
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดพระธาตุหนองบัว
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดไชยมงคล

 

รางวัลชนะเลิศ-ต้นเทียนพรรษา-03.jpg

ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดเลียบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ เทศบาลตำบลเทพวงศา-วัดอูบมุง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดสุทัศน์
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดปทุมมาลัย
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ

 

รางวัลชนะเลิศ-ต้นเทียนพรรษา-04.jpg

ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอโขงเจียม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอนาตาล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอน้ำยืน
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอน้ำขุ่น
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอสำโรง

 

รางวัลชนะเลิศ-ต้นเทียนพรรษา-02.jpg

ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดแจ้ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดศรีประดู่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดบูรพา
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดพลแพน

 

รางวัลชนะเลิศ-ต้นเทียนพรรษา-05.jpg

ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วัดมหาวนาราม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอตระการพืชผล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอเขื่องใน
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอม่วงสามสิบ
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดสุปัฎนาราม

 

รางวัลชนะเลิศ-ต้นเทียนพรรษา-06.jpg

ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอโพธิ์ไทร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอนาจะหลวย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดใต้ท่า
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดสารพัฒนึก
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก

 

รางวัลชนะเลิศ-ต้นเทียนพรรษา-07.jpg

ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดใหญ่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอสว่างวีระวงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วัดภูเขาแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดหลวง
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอบุณฑริก
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอทุ่งศรีอุดม

 

รางวัลชนะเลิศ-ต้นเทียนพรรษา-08.jpg

ประเภทเทียนโบราณแบบดั้งเดิม ขนาดเล็ก

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอกุดข้าวปุ้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอสิรินธร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วัดเวตวันวิทยาราม ชุมชนบ้านป่าก่อ-บ้านหนองแสง
รางวัลชมเชย ได้แก่ วัดโพธิ์ตาก
รางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอตาลสุม

รางวัลชนะเลิศ-ต้นเทียนพรรษา-09.jpg

เทียนแกะสลัก-ขนาดใหญ่-วัดทุ่งศรีเมือง-01.jpg

วัดทุ่งศรีเมือง ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่

เทียนแกะสลัก-ขนาดกลาง-วัดเลียบ-01.jpg

วัดเลียบ ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง

เทียนแกะสลัก-ขนาดเล็ก-โขงเจียม-01.jpg

อ.โขงเจียม ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทแกะสลัก ขนาดเล็ก

เทียนติดพิมพ์-ขนาดใหญ่-วัดแจ้ง-01.jpg

วัดแจ้ง ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่

เทียนติดพิมพ์-ขนาดกลาง-วัดมหาวนาราม-01.jpg

วัดมหาวนาราม ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง

เทียนติดพิมพ์-ขนาดเล็ก-โพธิ์ไทร-03.jpg

อ.โพธิ์ไทร ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทติดพิมพ์ ขนาดเล็ก

เทียนโบราณ-ขนาดใหญ่-สว่างวีระวงศ์-01.jpg

อ.สว่างวีระวงศ์ ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่

เทียนโบราณ-ขนาดเล็ก-กุดข้าวปุ้น-01.jpg

อ.กุดข้าวปุ้น ชนะเลิศ ต้นเทียนพรรษา ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511