guideubon

 

ธงรางวัลต้นเทียน งานแห่เทียนอุบล 2566 ฝีมืออาชีวะอุบลฯ

ธงรางวัล-งานแห่เทียนอุบล-01.jpg

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายภารกิจให้นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางอรสา แถบเกิด และนางสาวชัชฎา สิทธิโสม ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ นำตัวแทนนักเรียนน นักศึกษา ในแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รังสรรค์ความงดงามในการตัดเย็บและตกแต่งธงรางวัล ที่ใช้ในการมอบรางวัลให้กับขบวนต้นเทียนที่เข้าร่วมการประกวดในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566  ชื่องาน “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา”

ธงรางวัล-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

ทั้งนี้ ธงรางวัล ประกอบด้วย ธงสำหรับต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ในแต่ละประเภท ได้แก่ 1. ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก  ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 2. ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  และ 3. ต้นเทียนพรรษาประเภทเทียนโบราณ ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมจำนวน 40 รางวัล จากเทียนที่เข้าประกวดทุกประเภทรวม 53 ต้นในปีนี้

โดยได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดอุบลราชธานี ให้ดำเนินการตัดเย็บและตกแต่งให้สวยงามเป็นประจำทุกปี ควรค่าแก่รางวัลอันทรงคุณค่าระดับประเทศ  ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีกำหนดจัดประกวดและให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามของขบวนต้นเทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ของแต่ละคุ้มวัด ชุมชน และอำเภอต่างๆ ที่ส่งเข้าร่วมการประกวด ในระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2566

นับเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ที่ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ในสาขาวิชาของตนมาบริการวิชาชีพสู่ชุมชน เป็นการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีที่ควรค่าแก่การรักษา สืบสานและต่อยอดให้คงอยู่คู่เมืองอุบลราชธานี ราชธานีแห่งอีสานและของชาติสืบไป

ธงรางวัล-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

ธงรางวัล-งานแห่เทียนอุบล-04.jpg

ธงรางวัล-งานแห่เทียนอุบล-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511