guideubon

 

โครงการประกวดภาพถ่าย งานแห่เทียนอุบลฯ ปี 2566

ประกวดภาพถ่าย-งานแห่เทียนอุบล-01.jpgภาพ : นายสุขสันติ์ แก้วสง่า (นายเต้าทึง)

จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 "122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" วันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 โดยมีการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2566๖ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบลราชธานี นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้รับรู้ให้ความสนใจ มาเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการประกวดภาพถ่าย งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 "122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา " เพื่อเชิญชวนนักถ่ายภาพทั่วประเทศ ร่วมบันทึกภาพงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวอุบลราชธานี และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เห็นภาพงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่การเตรียมจัดงาน การหล่อเทียน การทำเทียน วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ขบวนแห่ ต้นเทียนที่งดงามวิจิตรตระการตา พิธีส่งมอบต้นเทียนไปยังวัดต่าง ๆ ให้เห็นภาพความประทับใจ ความสวยงาม ของประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ภาพที่ส่งเข้าประกวด

ต้องเป็นภาพที่บันทึกในช่วงเวลา "เดือน มิถุนายน ถึงเดือน สิงหาคม 2566" โดยต้องเป็นภาพที่เกิดขึ้นในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566

ระยะเวลาดำเนินการ

เปิดรับภาพ 10 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2566 ประกาศผลภายในเดือนสิงหาคม 2566

การส่งภาพประกวด

ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกินคนละ 10 ผลงาน ส่งภาพเข้าประกวดทาง E-Mail : candlefastival2023@gmail.com โดยระบุ

1. หัวเรื่อง (Subject) : ส่งภาพประกวดภาพถ่ายแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2566
2. ข้อมูลผู้สมัคร : ชื่อ-นามสกุล / ที่อยู่ / เบอรโทรศัพท์ / E-Mail / Facebook
3. ข้อมูลภาพ : สถานที่ถ่ายภาพ / กล้องที่ใช้ถ่ายภาพ / ข้อความเกี่ยวกับภาพ (ถ้ามี)

ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะนำขึ้นเผยแพร่ทาง Page Facebook : แห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี https://www.facebook.com/uboncandlefestival

หลักเกณฑ์ และ กติกา การส่งภาพประกวด

1. ผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
2. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 10 ผลงาน
3. ผู้สมัครต้องทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครที่กำหนด และข้อมูลเกี่ยวกับภาพให้ครบถ้วนและต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องถ่ายทอดสาระ คุณค่า มรดกทางภูมิปัญญาอันดีงามของประเพณี
6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกด ต้องเป็นไฟล์ภาพสี แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
7. สามารถใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet, Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ภาพมุมสูง เช่น บนตึก บนรถยก หรือ นั่งร้าน โดยใช้กล้องทั่วไป ให้เข้าร่วมประกวดได้ แต่จะไม่รับภาพถ่ายจากโดรน หรือ ภาพถ่ายทางอากาศ
8. ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี "ขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels" และ "ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels" ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ

10. ไฟล์ภาพจากกล้อง Action Camera, Tablet, Smartphone, ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ในรูปแบบไฟล์ jps หรือ jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
11. ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลที่มี "ขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำ กว่า 2,400 pixels " และ "ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 4,000 pixels" ในรูปแบบไฟล์ .jpsg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาฟิล์มต้นฉบับไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
12. ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 4,000 pixels และต้องรักษา ไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้วในความละเอียดสูงไว้แสดงในกรณีมีการเรียก ตรวจสอบ
13. สำหรับภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดโครงการฯ อาจทำการเรียกขอ File ขนาดใหญ่สุดเพิ่มเติม

14. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพรวมทั้งห้ามเว้น ขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ 
15. สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
16. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวด ในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
17. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพ จากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของ ผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
18. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด จังหวัดจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็น กรรมสิทธิ์ของจังหวัด แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์ จังหวัดมีสิทธินำภาพถ่ายทุก ภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า ผ่านสื่อ ต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้ จังหวัดให้ความสำคัญกับ การประกาศความเป็นตัวตนของเจ้าของผลงานและจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ในทุกกรณีที่สามารถทำได้เมื่อนำภาพถ่ายไปใช้
19. หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้า ประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

20. จังหวัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
21. ผู้ส่งผลงานเข้าประกาดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านและทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ หากกระทำผิดกฎระเบียบและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ข้างต้น คณะผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจารณาถึงการให้เข้าร่วมประกวด หรืออาจมีการติดต่อไปใน รายบุคคลหากต้องการขอข้อมูลเพิ่ม หรือ อาจทำการตัดสิทธิ์และเรียกคืนรางวัลในภายหลังได้
22. บุคลากรในสังกัดประชาสัมพันธ์จังหวัด และ คณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดใน ครั้งนี้
23. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511