guideubon

 

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ งานแห่เทียนอุบล 2566

แถลงข่าว-งานแห่เทียนอุบล-03.jpg

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ที่ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายกำพล สิริรัตตนนท์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 2566 “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา”  ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – วันที่ 3 สิงหาคม 2566

แถลงข่าว-งานแห่เทียนอุบล-02.jpg

 

ฝ่ายเลขาการประชุม รายงานการดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้สู่ประชาชน และปลุกกระแสงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 

ในที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อวางแผนการประชาสัมพันธ์ การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดงานแถลงข่าวงานประเพณีแห่เทียน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

การจัดประกวดภาพถ่าย “งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566” เพื่อเชิญชวนนักถ่ายภาพทั่วประเทศ ร่วมบันทึกภาพงาน 122 ปี ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2566 และเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นภาพงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่การเตรียมงาม การหล่อเทียน การทำเทียน วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น

โดยมีคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ฯประกอบด้วย ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมฯ

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511