guideubon

 

อุบลฯ รับพระราชทานเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน งานแห่เทียนปี 2563

เทียนหลวงพระราชทาน63-01.jpg

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 15:10 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสฤษดิ์วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเทียนพรรษา เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา ที่วัดสุปัฏนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เทียนหลวงพระราชทาน63-02.jpg

และในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เดินทางเข้าเฝ้าฯ รับเทียนพรรษาพระราชทาน จะเดินทางโดยรถตู้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร กลับจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการถึง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เวลาประมาณ 17.30 น.

เทียนหลวงพระราชทาน63-03.jpg

จากนั้น วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ จะอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ไปประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรอเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

สำหรับเทียนพรรษาพระราชทานนี้ มีจุดเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ.2522 คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้พิจารณาร่วมกันว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีเป็นงานใหญ่ระดับชาติ มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน และมีการประชาสัมพันธ์ไปยังนานาชาติ ด้วย

จึงได้พร้อมใจกันกราบบังคมทูล ขอพระราชทานเทียนพรรษาจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากที่พระองค์ทรงกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานแก่พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครปกติ เพื่ออัญเชิญเป็นเทียนชัยมิ่งมงคล นำขบวนแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี และนำไปจุดบูชาพระรัตนตรัยในพระอารามหลวงแห่งใดแห่งหนึ่งใน จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

เทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝน-พระราชทาน-04.jpg

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานเทียนพรรษาแก่จังหวัดอุบลราชธานีตามความประสงค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในขณะนั้น (นายประมูล จันทรจำนง) พร้อมคณะ ซึ่งเป็นผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเข้าเฝ้ารับพระราชทานเทียนพรรษาจากพระองค์ท่าน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ก่อนวันเริ่มงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 7 วัน ได้มีพิธีรับอย่างสมพระเกียติ พร้อมอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลในงาน เป็นเทียนพรรษาต้นเดียวที่พระราชทานให้กับต่างจังหวัด และในขบวนแห่เทียนพรรษาต่อไป นับจากปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา

เทียนพรรษา-พระราชทาน-อุบล-04.jpg

เทียนพรรษาพระราชทาน เป็นเทียนหล่อสำเร็จ ประดับด้วยลายไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว สูงประมาณ 1 เมตร ทรง 8 เหลี่ยม คล้ายพานรองรับ พระราชทานพร้อมกับต้นเทียน 3 อย่าง ได้แก่ ไจฝ้ายสำหรับทำไส้เทียน 1 ไจ เทียนชนวนทำจากขี้ผึ้งแท้ 1 เล่ม และไม้ขีดไฟ 1 กลัก เมื่อผู้เข้าเฝ้าฯ ได้รับพระราชทานเทียนพรรษาแล้ว จะอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานมาทางเครื่องบิน และมีพิธีรับเทียนพรรษาพระราชทานอย่างสมพระเกียรติ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราธานี จากนั้นเคลื่อนขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ไปยังจุดที่ตั้งที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 

ผ้าอาบน้ำฝน-พระราชทาน-แห่เทียนอุบล-01.jpg

และในปี พ.ศ.2552 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานผ้าอาบน้ำฝนเพิ่มในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษามาถึงปัจจุบัน

การกำหนดว่า ในแต่ละปี จะนำเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ไปถวายยังพระอารามหลวงแห่งใดนั้น ให้ใช้วิธีหมุนเวียนกันไปตามวัดพระอารามหลวงของจังหวัด ซึ่งมีด้วยกัน 3 แห่ง ได้แก่ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดมหาวนาราม และวัดศรีอุบลรัตนาราม 

สำหรับเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ในปีนี้ทอดถวาย ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.

เทียนหลวงพระราชทาน63-04.jpg

เทียนหลวงพระราชทาน63-05.jpg

เทียนหลวงพระราชทาน63-06.jpg

เทียนหลวงพระราชทาน63-07.jpg

เทียนหลวงพระราชทาน63-08.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511