guideubon

 

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลฯ 2558 กำหนดจัด 15-31 ก.ค.58

แห่เทียนอุบล58-01.jpg

วันที่ 22 เมษายน 2558 นายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้ปี พ.ศ.2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมการและดำเนินการจัดกิจกรรมในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีกิจกรรมที่กำหนดไว้เป็นเบื้องต้น ได้แก่

แห่เทียนอุบล58-02.jpg

พิธีเปิดงานเทศกาลงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

การจัดกิจกรรมแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียนพรรษา วันที่ 15-31 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมถนนสายธรรมสายเทียน วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาการทำบุญเวียนเทียน วันที่ 30 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หรือ OTOP วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมการประกวดสาวงามเทียนพรรษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

การแสดงประกอบแสงเสียง ขบวนแห่เทียนพรรษาในภาคกลางคืน และกิจกรรมการประกวดต้นเทียนพรรษา ในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558

ส่วนกิจกรรมการตั้งต้นเทียนพรรษาที่เข้าประกวด จะตั้งแสดงระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – วันที่ 2 สิงหาคม 2558

และมีพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 วันที่ 31 กรกฎาคม 2558

แห่เทียนอุบล58-03.jpg

แห่เทียนอุบล58-04.jpg

แห่เทียนอุบล58-05.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511