guideubon

 

เชิญสาวงาม อายุ 17-25 ปี ร่วมประกวดนางงามเทียนพรรษาอุบลฯ 2566

นางงามเทียนพรรษา-สมัคร-01.jpg

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี 2566 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดนางงามเทียนพรรษา ในวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2566

วัตถุประสงค์การจัดประกวด

1. เพื่อคัดเลือกสาวงามจังหวัดอุบลราชธานี และสาวงามจากทั่วประเทศ ที่มีความสวยงาม และมีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง "นางงามเทียนพรรษา ประจำปี 2566
2. เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง "นางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี2566" เผยแพร่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี มีมายาวนานกว่า 122 ปี ถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ ซึ่งสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านสาวงามผู้เข้าประกวดจากทั่วประเทศ รวมถึงต่างประเทศโดยเฉพาะ ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก กับตำแหน่ง Miss AEC ดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
3. เพื่อเป็นตัวแทนกุลสตรี ช่วยงานสาธารณกุศลและร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลนคร อุบลราชธานี โดยจังหวัดกำหนดไว้ 1 ปี ซึ่งปีนี้เราเพิ่มตำแหน่ง ธิดาเทียนพรรษา ลูกหลานชาวอุบลราชธานี อีกหนึ่งตำแหน่งด้วย
4. ผู้เข้ารอบ 30 คน ร่วมปฏิบัติงานกับทางเทศบาลนครอุบลราชธานี ตามที่กองประกวดกำหนดให้

นางงามเทียนพรรษา-สมัคร-03.jpg

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1. มีสัญชาติไทย
2. เพศหญิงโดยกำเนิด
3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
5. มีอายุระหว่าง 17-25 ปี (หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2541-2549)
6. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม
7. เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมาย หรือขนบธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีการใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด
8. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลปักึ่งเปลือย โป๊เปลือยหรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลมตี พิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆหรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
9. กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
10. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม
11. มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือภาษาต่างๆ ได้ดี
12. มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนที่ดีในสังคม
13. ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงตำแหน่งใดๆหากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ หากได้รับตำแหน่ง

หมายเหตุ: ทางกองประกวด สงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัคร รวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเดิม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

นางงามเทียนพรรษา-สมัคร-04.jpg

หลักฐานการสมัคร

(กรณีเอกสาร ไม่ครบต้องยื่นให้ครบในวันที่ 31 ก.ค 66 เพื่อใช้สำหรับรับรางวัล)
1. บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทาง ( Passport) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้านและสูติบัตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (ไม่เกิน 1 เดือน)
5. ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า และ ครึ่งตัว เห็นหน้าชัดเจน ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

รับสมัคร ไม่จำกัดจำนวน ตั้งแต่เริ่มการรับสมัครจนถึงวันปีดการรับสมัคร คือ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 จะทำการคัดเลือกให้เหลือ 30 คน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซาอุบลฯ

ช่องทางการรับใบสมัคร

1. Fanpage : Miss Ubonratchathani Candle Festival International & Miss AEC
2. Downloadใบสมัคร ทางเว็บไซต์ www.guideubon.com
3. Fanpage : Medicare Clinic เมดิแคร์ คลินิก
4. ส่งใบสมัคร ได้ที่
- เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี
- เมดิแคร์คลินิก ทุกสาขา
- หจก.แอดเวิร์ค มีเดีย แอนด์ ออแกไนซ์

นางงามเทียนพรรษา-สมัคร-02.jpg

ขั้นตอนการประกวด

วันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2566 รอบคัดเลือก
ลงทะเบียน เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี
เริ่มประกวด เวลา 13.00 - 18.00 น. ช่วงที่ 1 เพื่อแนะนำตัว และตอบคำถามจากคณะกรรมการ และช่วงที่ 2 แสดงความสามารถ 3 นาที ( ผู้ประกวด เตรียมชุด ซาวค์การแสดง และอุปกรณ์ทำการแสดงมาเอง)

***รอประกาศผลผู้เข้ารอบ 30 คน (รับเสื้อยืดกองประกวด / รับสายสะพาย / จับสลากหมายเลขใหม่) พร้อมถ่ายภาพเพื่อ โปร โมท บนเพจกองประกวด Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2023 พร้อมภาพเปิดโหวต ตำแหน่ง "ขวัญใจมหาชน" มีผลคะแนน 30% ปิดโหวต วันที่ 31 ก.ค 66 เวลา 19.00 น ในรอบตัดสิน อีก 70% มาจากคะแนนรับดอกไม้บนเวที รอบตัดสินเช่นเดียวกัน ( 1 ดอกเท่ากับ 100 คะแนน)

วันอาทิตย์ ที่ 30 กรกฎาคม 2566 นัดถ่ายทำ VTR
เวลา 08.00 - 17.00 น. นัดถ่ายทำ VTR สาวงามที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 30 คน
***กำหนดการ และสถานที่ ทางกองฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566 รอบตัดสิน ( Final) ณ ห้องทับทิมสยาม 1-2 โรงแรมสุนีข์แกรนด์
เวลา 09.00 -14.00 น. ซ้อมคิวการแสดงโชว์บนเวที และการเดินประกวด
เวลา 16.00 -22.00 น. ลงทะเบียนประกวด และเริ่มประกวดรอบ Final

**ประกวดชุดราตรียาว และชุดไทยผ้ากาบบัว (ผู้เข้าประกวดจัดหาเอง) รองเท้าส้นสูง หุ้มส้น หรือสายรัดส้นสูงขนาค 3 - 5 นิ้ว ไม่เสริมค้านหน้าหรือพื้นเด็ดขาค (ถ้ผิคระเบียบไม่อนุญาตให้ขึ้นประกวคโดยเด็ดขาค) พร้อมพิธีประกาศผล มอบรางวัลนางงามเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2566

นางงามเทียนพรรษา-สมัคร-10.jpg

วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 20.00 น. (ช่วงเช้า-ช่วงเย็น)
กิจกรรมกองประกวด พาสาวงามที่ได้รับตำแหน่งเข้าพบผู้สนับสนุนการจัดงาน และร่วมงานโชว์แสงสีเสียงภาคกลางคืน ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี

วันพุธ ที่ 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.00 - 14.00 น. (ย้ำว่าตรงเวลา ถึง ปะรำพิธีก่อน 07.00 น ) ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม เพื่อร่วมพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษา และอยู่ร่วมมอบรางวัลการประกวดเทียนพรรษา ณ กองอำนวยการ

นางงามเทียนพรรษา-สมัคร-07.jpg

รางวัลการประกวด

1. รางวัลชนะเลิศ Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2023
- เงินรางวัล 50,000 บาท มงกุฎ / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย
- Gift Voucher จากเมดิแคร์ 20,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุน
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2023
- เงินรางวัล 30,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย
- Gift Voucher จากเมคิแคร์ 15,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุน
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2023
- เงินรางวัล 20,000 บาท / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย
- Gift Voucher จากเมคิแคร์ 12,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุน
4. รางวัรองชนะเลิศ อันดับ 3 Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2023
- เงินรางวัล 5,000 บาท / พร้อมสายสะพาย
5. รางวัรองชนะเลิศ อันดับ 4 Miss Ubonratchathani Candle Festival International 2023
- เงินรางวัล 5,000 บาท / พร้อมสายสะพาย

นางงามเทียนพรรษา-สมัคร-06.jpg

รางวัลพิเศษ

1. รางวัล ธิดาเทียนพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2566 (ลูกหลานชาวอุบล)
- เงินรางวัล 20,000 บาท มงกุฎ / ถ้วยรางวัลเกียรติยศ / พร้อมสายสะพาย
- Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุน
2. รางวัล Miss AEC (ทูตการท่องเที่ยวอุบลราชธานี)
- เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย
- Gift Voucher จากเมคิแคร์ 10,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุน
3. รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote)
- เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย
- Gift Voucher จากเมคิแคร์ 10,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุน
4. รางวัลผิวสวยหน้าใส By เมดิแคร์
- เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมสายสะพาย
- Gift Voucher จากเมดิแคร์ 10,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุน
5. รางวัลการันตี ผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน รับคนละ 2,000 บาท **ยกเว้นผู้ที่ได้รับรางวัล และตำแหน่ง

รางวัลทั้งสิ้น รวมกว่า = 290,000 บาท (ไม่รวมมงกุฎ ถ้วยรางวัล และสายสะพาย)

นางงามเทียนพรรษา-สมัคร-11.jpg

เงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่

1. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งสาวงามเทียนพรรษา และรองสาวงามเทียนพรรษาทุกคน จะมีความผูกผันกับจังหวัดอุบลราชธานี นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่ง ไปจนถึงวันที่มอบตำแหน่งในปีต่อไป
2. สาวงามเทียนพรรษา และรองสาวงามเทียนพรรษา ต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อเผยแพร์ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานี
3. สาวงามเทียนพรรษา และรองสาวงามเทียนพรรษา ต้องปฏิบัติหน้าที่อันเป็นสาธารณกุศลหรืออื่นๆ ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีขอความร่วมมือ
4. สาวงามเทียนพรรษาและรองสาวงามเทียนพรรษา (3 ลำดับ 1 2 3 จะต้องมาร่วมภารกิจกองประกวด)

นางงามเทียนพรรษา-สมัคร-08.jpg

นางงามเทียนพรรษา-สมัคร-09.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511