guideubon

 

UPDATE!! ตารางบินสนามบินอุบล ตุลาคม 2563 ต้อนรับสายการบินเวียตเจ็ท

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี แจ้งตารางการบิน ประจำวันที่ 1 - 24 ตุลาคม 2563 ต้อนรับสายการบินไทยเวียตเจ็ท เส้นทาง สุวรรณภูมิ - อุบลราชธานี - สุวรรณภูมิ เริ่มบิน 6 ตุลาคม 2563

Flight-Ubon_01.jpg
Flight-Ubon_02.jpg
Flight-Ubon_03.jpg
Flight-Ubon_04.jpg
Flight-Ubon_05.jpg
Flight-Ubon_06.jpg