guideubon

 

เริ่มใช้ Digital Health Pass รองรับเดินทางผ่าน 7 สายการบิน

Digital-Health-Pass-01.jpg

วันที่ 9 กันยายน 2564 แอปพลิเคชั่นหมอพร้อม เปิดตัว Digital Health Pass ฟังก์ชั่นใหม่เพื่อใช้ในการตรวจสอบเอกสารการเดินทางภายในประเทศ ผ่าน 7 สายการบิน

สำหรับ Digital Health Pass คือ เอกสารรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบเอกสารดิจิทัล ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบ QR Code บน “หมอพร้อม” โดย Digital Health Pass มีการแสดงข้อมูลทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่

1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยฉีดวัคซีนทั่วประเทศ
2. ผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR จากสถานพยาบาลที่เข้าร่วม** และผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK จากคลินิกและร้านขายยาที่เข้าร่วม
3. ผลการตรวจหา antibody ชนิด IgG ใน serum

Digital Health Pass สามารถใช้แสดงสถานะการฉีดวัคซีนและผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เพื่อเข้ารับบริการในร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ต่างๆ และใช้ยืนยันสถานะสำหรับการเดินทางภายในประเทศได้

โดยประชาชนจะได้รับ Digital Health Pass ต่อเมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากสถานพยาบาลที่กระทรวงกำหนด ซึ่งจะมีตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงสาธารณสุขรับรอง หากท่านฉีดวัคซีนครบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ Digital Health Pass สามารถตรวจสอบการส่งข้อมูลกับทางโรงพยาบาลที่ท่านเข้ารับการฉีดวัคซีน

ด้านความปลอดภัยของข้อมูลนั้น Digital Health Pass มีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและอ่านข้อมูล รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยี block chain และมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถแสดงเอกสารดิจิทัลแบบย่อบน Digital Health Pass ให้กับผู้ให้บริการตรวจสอบ ผ่านการให้ความยินยอมของผู้ถือเอกสารตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากผู้ใดฉีดวัคซีนครบแล้วแต่ยังไม่ได้รับ Digital Health Pass สามารถตรวจสอบการส่งข้อมูลกับทางโรงพยาบาลที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ได้ที่ หมอพร้อม App

Digital-Health-Pass-02.jpg