guideubon

 

สนามบินอุบลฯ ป้องกัน COVID-19 คัดกรองก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร

COVID-19-สนามบินอุบล-01.jpg

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายเรืองยุทธ นิตยานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานน่านนคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จังหวัดอุบลราชธานี ข้อ 2.3 ให้สถานที่ราชการ ดำเนินการคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การวางเจลลงมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การทำความสะอาดพื้นผิวและสุขา จำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา การดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน โดยการใช้หน้ากากผ้า การจัดเจลล้างมือ การจัดการขยะ เพื่อลดความเสียงของการแพร่เชื้อ ในสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังรายละเอียดปรากตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี (ทอบ.) จึงขอให้ผู้โดยสารหรือผู้มาใช้บริการ ทอบ. ว่าตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นตันไป ทอบ. ตั้งจุดคัดกรองผู้โตยสารก่อนการเดินทาง บริเวณหน้าอาคารที่พักผู้โดยสารประตูหมายเลข 1 เป็นทางเข้า และ ประตูหมายเลข 3 เป็นทางออก เท่านั้น

หากตรวจพบผู้โดยสาร หรือผู้มาใช้บริการ มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเชลเชียส เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้พักรอ 3-5 นาที ก่อนตรวจซ้ำ ซึ่งหากตวจซ้ำสองครั้ง ยังพบอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเชลเชียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าในอาคารผู้โดยสาร และประสานสายการบินที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งไว้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่แพทย์ร่วมกันประเมินอาการ เพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทางหรือไม่

COVID-19-สนามบินอุบล-02.jpg

ส่วนในกรณีที่ไม่ใช่ผู้โดยสาร อาทิ ผู้ใช้บริการ ผู้ที่มารับ -ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ หากตรวจวัดแล้วพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเชียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าภายในอาคารผู้โดยสาร

ทั้งนี้ กระบวนการหรือขั้นตอนคัดกรองดังกล่าว อาจกระทบกับเวลาหรือเที่ยวบิน จึงขอความร่วมมือให้ผู้โดยสาร เผื่อเวลาในการเดินทางมาสนามบิน เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 045-245612-3

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511