guideubon

 

แผนผังจัดการจราจร สี่แยกดงอู่ผึ้ง-วนารมย์

จราจรสี่แยก-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-01.jpg

วันที่ 31 ธันยาคม 2565 ตามที่อุโมงค์ทางลอดสี่แยกดงอู่ผึ้ง และสี่แยกวนารมณ์ ได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้วนั้น เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยด้านการจราจร กรมทางหลวงจึงจัดทำแผนผังการใช้รถบริเวณสี่แยกดงอู่ผึ้ง และสี่แยกวนารมณ์ ดังนี้

จราจรสี่แยก-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-02.jpg

แผนผังการใช้รถ สีแยก ดงอู่ผึ้ง จ.อุบลราชธานี

การใช้รถใช้ถนนบริเวณอุโมงค์ทางลอด
1. ให้รถวิ่งขึ้นวน บนหลังคาวงเวียนเพื่อออกไปยังจังหวัดต่างๆ เช่น มาจากตระการฯ ไปแยกดงอู่ผึ้ง ให้ชื่นหลังคาอุโมงค์และวนตามลูกศร

2. รถที่วิ่งทางลอดใต้อุโมงค์ สามารถวิงรถได้ทุกูประเภท่ ที่ความสูงของรถไม่เกิน 5 เมตร

3. ถนนทางลอดใต้อุโมงค์ มี 2 สาย สายละ 3 เลน คือ มาจาก จ.ศรีสะเกษ มุ่งหน้าไปสีแยกวนารมณ์ มี 3 เลน และมาจากสีแยกวนารมณ์มุ่งหน้าไปศรีสะเกษ มี 3 เลน รถสามารถวิงลอดอุโมงค์ได้โดยไม่ต้องรอสัญญานไฟจราจร

4. ถนนทางเบี่ยงรอบวงเวียน สามารถวิงอ้อมผ่านได้ทั้ง 4 ทิศทาง กรณีที่ผู้ใช้รถไม่ต้องการขึ้นวนรถบนหลังคาอุโมงค์

5.จุดกลับรถบนวงเวียน

*หมายเหตุ :

1. พื้นที่วงกลมสีดำ คือ พื้นที่ถนนบนหลังคาอุโมงค์
2. พื้นที่สีแหลียมสีดำ คือ ถนนรอบวงเวียน
3 พื้นที่เส้นตรงสีเทา พาดผ่านวงกลมคือ ทางลอดใต้อุโมงค์

จราจรสี่แยก-ดงอู่ผึ้ง-วนารมย์-03.jpg

แผนผังการใช้รถ สี่แยกวนารมณ์ จ.อุบลราชธานี

การใช้รถใช้ถนนบริเวณอุโมงค์ทางลอด

1.ให้รถวิ่งขึ้นวน บนหลังคาวงเวียนเพื่อออกไปยังจังหวัดต่างๆ เช่น มาจากตระการฯ ไปแยกดงอู่ผึ้ง ให้ขึ้นหลังคาอุโมงค์และวนตามลูกศร

2. รถที่วิ่งทางลอดใต้อุโมงค์ สามารถวิงรถได้ทุกประเภท่ ที่ความสูงของรถไม่เกิน 5 เมตร

3. ถนนทางลอดใต้อุโมงค์มี 2 สาย สายละ 2 เลน คือ มาจากตระการพืชผล มุ่งหน้าไปสีแยกดงอู่ผึ้ง มึ 2 เลน และมาจากสีแยกดงอู่ผึ้ง มุ่งหน้าไปตระการฯ มี 2 เลน รถสามารถวิงลอดอุโมงค์ได้โดยไม่ต้องรอสัญญานไฟจราจร

4. ถนนทางเบี่ยงรอบวงเวียน สามารถวิงอ้อมผ่านได้ทั้ง 4 ทิศทาง กรณีที่ผู้ใช้รถไม่ต้องการขึ้นวนรถบนหลังคาอุโมงค์

5.จุดกลับรถบนวงเวียน

*หมายเหตุ :

1. พื้นที่วงกลมสีดำคือ พื้นที่ถนนบนหลังคาอุโมงค์
2. พื้นที่สี่เหลี่ยมสีดำ คือ ถนนรอบวงเวียน
3. พื้นที่เส้นตรงสีเทาพาดผ่านวงกลม คือ ทางลอดใต้อุโมงค์