guideubon

 

สถานีรถไฟอุบลฯ จะเริ่มให้บริการ 3 ขบวน ตั้งแต่ 19 พ.ค.63

COVID-19-รถไฟ-01.jpg

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการเดินทางของผู้โดยสาร สถานีรถไฟอุบลราชธานี จะเริ่มให้บริการรถไฟ ต้นทางอุบลราชธานี จำนวน 3 ขบวน ดังนี้

**ขบวนรถด่วนที่ 9072 อุบลราชธานี-กรุงเทพ เที่ยวเวลา 06.00 น. (เริ่มให้บริการ 19 พ.ค. 2563)
**ขบวนรถท้องถิ่นที่ 428 อุบลราชธานี-นครราชสีมา เที่ยวเวลา 06.20 น. (เริ่มให้บริการ 18 พ.ค. 2563)
**ขบวนรถท้องถิ่นที่ 426 อุบลราชธานี-นครราชสีมา เที่ยวเวลา 12.35 น. (เริ่มให้บริการ 18 พ.ค. 2563)

สำหรับขบวนรถด่วนที่ 9072 อุบลราชธานี-กรุงเทพ เป็นขบวนรถพิเศษ ออกจากสถานีอุบลราชธานีเวลา 06.00 น. โดยจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ นครราชสีมา ปากช่อง สระบุรี อยุธยา ชุมทางบางซื่อ และถึงสถานีกรุงเทพ เวลา 14.50 น. ตู้โดยสารที่ให้บริการเป็นรถนั่งชั้นสามพัดลม และรถนั่งชั้นสองพัดลมปรับเอน โดยสามารถเริ่มจองตั๋วโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด – 19) ให้พนักงานด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และถุงมือยางและ Face shield ตลอดเวลาที่ให้บริการ การตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งบริเวณสถานีและบนขบวนรถ การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน / นั่ง ให้ชัดเจน ทั้งที่สถานีและขบวนรถ โดยจำกัดการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เมื่อจำหน่ายเต็มตามที่ระบุแล้ว จะไม่จำหน่ายตั๋วอีกรวมทั้งตั๋วไม่มีที่นั่ง (ตั๋วยืน)

การจัดเดินรถโดยสารชนิดพัดลมเพื่อให้บริการเท่านั้น และการงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ หากผู้โดยสารที่เดินทางไกลเกินกว่า 3 ชั่วโมง ให้เตรียมอาหารไปรับประทานเอง สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบฟอร์ม ต.8/คค./รฟท. และได้รับการตรวจคัดกรองและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าว 

COVID-19-รถไฟ-02.jpg

COVID-19-รถไฟ-03.jpg

COVID-19-รถไฟ-04.jpg

COVID-19-รถไฟ-05.jpg