guideubon

 

ตารางการบิน สนามบินอุบลราชธานี เดือนตุลาคม 2564

ตารางการบิน-ตุลา-03.jpg

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ประกาศ ตารางการบิน ระหว่างวันที่ 1-14 ตุลาคม 2564 ซึ่งผู้ที่เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุด เมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานอุบลราชธานี ให้ปฏิบัติตัวตามขั้นตอน ดังนี้

1. รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ จุดคัดกรองโดยแสดงหลักฐานการฉีดวัคชีน (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) หรือเอกสารรับรองซึ่งออกโดยโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

วัคซีนชนิด Astrozeneca ไม่น้อยกว่า 14 วัน จำนวน 1 เข็ม หรือวัคซีนชนิดอื่นครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด

หรือ แสดงผลการตรวจ Real Time PCR (RT-PCR)  ซึ่งต้องมีผลเป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากเกินระยะ 12 ชั่วโมง ให้เข้าสู่มาตรการกักตัว และตรวจยืนยันเพิ่มเติมตามมาตรการสาธารณสุขในสถานที่ที่กำหนดเป็นการเฉพาะต่อไป

*หากมีหลักฐานหรือเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ต้องกักตัว

2. ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขโดยเคร่งครัด
- ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่ออกจากเคหสถาน
- เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยให้อยู่ห่างจากบุคคลอื่นอย่น้อย 1 เมตร
- หมั่นล้างมือ
- ให้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
และต้องลงทะเบียนเข้า-ออกจากสถานที่ โดยการ Scan QR Code "ไทยชนะ" และ "ฮักอุบล"

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกันโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ 
- ศูนย์ข้อมูลกลาง COVID-19 (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี) หมายเลขโทรศัพท์ 045-344-664 ตลอด 24 ชั่วโมง
- ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี)  หมายเลขโทรศัพท์ 082-648-9270 / 096-693-2139 / 096-9371783 ทุกวัน เวลา 08.00 - 21.00 น.

ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 245615 

ตารางการบิน-ตุลา-02.jpg