guideubon

 

การรถไฟจัดขบวนรถพิเศษ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558

รถไฟ-ขบวนพิเศษ-เทศกาลปีใหม่-01.jpg

เทศกาลปีใหม่ 2558 การรถไฟจัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 4 เส้นทาง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2557 - 5 มกราคม 2558

โดย 4 เส้นทางนั้นประกอบด้วย

สายเหนือ

1. กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ

2. กรุงเทพ - อุดรธานี - กรุงเทพ
3. กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
4. กรุงเทพ - ศรีสะเกษ - กรุงเทพ (เฉพาะช่วงปลายของเทศกาล)

รถไฟ-ขบวนพิเศษ-เทศกาลปีใหม่-02.jpg

โดยขบวนรถทั้ง 4 เส้นทาง จะให้บริการเป็นรถไฟฟรี ชั้น 3 ซึ่งผู้โดยสารสามารถนำบัตรประชาชนมาติดต่อรับตั๋วโดยสารได้เฉพาะในวันเดินทางที่มีขบวนรถเดินเท่านั้น (1 บัตรประชาชน ต่อ 1 ที่นั่ง)

สำหรับเส้นทางสายใต้ ด้วยระยะทางที่ไกล ทำให้ไม่สามารถหมุนเวียนรถพ่วง ไป-กลับ ภายใน 24 ชั่วโมงได้ และเส้นทางสายใต้มีทางราบมากกว่าทางภูเขา ไม่มีอุปสรรคต่อการลากจูง จึงจัดเป็นตู้เสริมในขบวนรถปกติ

ในช่วงเทศกาลนั้น การรถไฟจะจัดตู้โดยสารเสริมเข้ากับขบวนปกติบางขบวนที่มีการโดยสารหนาแน่น และความยาวขบวนรถไม่เป็นอุปสรรคต่อการลากจูง ซึ่งอาจจะมีพ่วงเป็นรถนั่ง หรือรถนอน

โดยการตรวจสอบตู้โดยสารเสริมนั้น จะตรวจสอบได้ในช่วงวันเดินทาง ดังนี้

เที่ยวไปจะตรวจสอบได้ ณ วันเดินทาง ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป
เที่ยวกลับ จะสามารถตรวจสอบได้ ก่อนวันเดินทาง 1 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สถานีรถไฟ หรือสายด่วน 1690 ตลอด 24 ชม

กำหนดเวลาเดินรถเทศกาลปีใหม่ (ขบวนเสริมพิเศษ)
เส้นทางสาย อุบลราชธานี - กรุงเทพ (กลับ)

รถไฟ-ขบวนพิเศษ-เทศกาลปีใหม่-04.jpg

กำหนดเวลาเดินรถเทศกาลปีใหม่ (ขบวนเสริมพิเศษ)
เส้นทางสาย กรุงเทพ - อุบลราชธานี (ไป)

รถไฟ-ขบวนพิเศษ-เทศกาลปีใหม่-03.jpg

ข้อมูลจาก ทีม พีอาร์ การรถไฟแห่งประเทศไทย