guideubon

 

อัพเดท ตารางเดินรถไฟสายอีสาน เริ่ม 23 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ตารางรถไฟ-สายอีสาน-01.jpg

วันที่ 21 กันยายน 2564 การรถไฟฯ เปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 18 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้

สายเหนือ เปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 4 ขบวน
- ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 7/8 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9/10 กรุงเทพ - เชียงใหม่ – กรุงเทพ

สายใต้ เปิดเดินขบวนรถเพิ่ม จำนวน 8 ขบวน
- ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/40 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31/32 กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพ
- ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ - ตรัง - กรุงเทพ
- ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 6 ขบวน
- ขบวนรถเร็วที่ 139/140 กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ
- ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23/24 กรุงเทพ - อุบลราชธานี – กรุงเทพ
- ขบวนรถด่วนดีเซลรางที่ 71/72 กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ

ขบวนรถที่ปรับเปลี่ยนสถานีต้นทาง/ปลายทาง จำนวน 2 ขบวน
- ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ - ชุมทางทุ่งสง - กรุงเทพ ปรับเป็น กรุงเทพ – สุไหงโกลก – กรุงเทพ

ในการปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด–19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ตารางรถไฟ-สายอีสาน-02.jpg