guideubon

 

การรถไฟฯ ปรับการให้บริการเดินรถฯ ตามมติที่ประชุม ศบค. วันที่ 11-25 ก.ค.64

งดเดินรถไฟ-135-136-อุบล-01.jpg

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เห็นชอบมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล งดเดินทางออกนอกเคหะสถานตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น. และให้ระบบขนส่งสาธารณะหยุดให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00 - 04.00 น.

การรถไฟฯ จึงขอแจ้งปรับการให้บริการเดินรถให้สอดคล้องกับมติดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 - 25 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

งดเดินขบวนรถเชิงพาณิชย์ (รถทางไกล) จำนวน 10 ขบวน ประกอบด้วย
- ขบวน 13/14 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ
- ขบวน 67/68 กรุงเทพ - อุบลราชธานี – กรุงเทพ
- ขบวน 85/86 กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ
- ขบวน 167/168 กรุงเทพ - กันตัง – กรุงเทพ
- ขบวน 133/134 กรุงเทพ - หนองคาย – กรุงเทพ (เริ่มงดเดินวันที่ 12 กรกฎาคม 2564)

งดเดินขบวนรถเชิงสังคม (รถชานเมืองและรถท้องถิ่น) จำนวน 20 ขบวน
ในส่วนขบวนรถที่วิ่งให้บริการได้ปรับสถานีต้นทาง/ปลายทาง และเปลี่ยนเวลาขบวนรถบางขบวน รวม 8 ขบวน ประกอบด้วย

สายเหนือ 2 ขบวน
- ขบวน 109 กรุงเทพ – เชียงใหม่ ออก 06.00 น. ถึง 20.00 น.
- ขบวน 102 เชียงใหม่ - กรุงเทพ ออก 05.30 น. ถึง 20.00 น.

สายใต้ 2 ขบวน
- ขบวน 171 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก เปลี่ยนเป็น กรุงเทพ - ทุ่งสง ออก 05.00 น. ถึง 16.05 น.
- ขบวน 172 สุไหงโกลก - กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น ทุ่งสง - กรุงเทพ ออก 06.00 น. ถึง 18.50 น.

สายตะวันออกเฉียงเหนือ
- ขบวน 75 กรุงเทพ - หนองคาย ออก 08.20 น. ถึง 17.30 น.
- ขบวน 76 หนองคาย - กรุงเทพ ออก 07.45 น. ถึง 17.10 น.
- ขบวน135 กรุงเทพ - อุบลราชธานี ออก 06.40 น. ถึง 18.00 น.
- ขบวน 136 อุบลราชธานี - กรุงเทพ ออก 07.00 น. ถึง 18.40 น.

อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการดำเนินตามมาตรการของ ศบค. โดยยังคงมีขบวนรถโดยสารขบวนรถเชิงสังคม จำนวน 97 ขบวน ให้บริการแก่ประชาชนได้เพียงพอทุกเส้นทาง ประกอบด้วย สายเหนือ 22 ขบวน สายใต้ 20 ขบวน สายอีสาน 18 ขบวน สายตะวันออก 17 ขบวน สายมหาชัย 16 ขบวน และสายแม่กลอง 4 ขบวน

สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสาร สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเต็มราคาได้ทุกสถานีทั่วประเทศ และสำหรับผู้ที่จองตั๋วผ่านระบบ D-Ticket สามารถทำการยื่นคืนผ่านระบบได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

งดเดินรถไฟ-135-136-อุบล-02.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511